EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne_0_1.jpg

 

 

Avaliku teenistuse tippjuhtide konkursiveebi töid teostati Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt 9. detsembril 2014. a. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavaga heaks kiidetud CCI 2014EE16M3OP001 Prioriteetse suuna 12 ”Suurem haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.2  „Tippjuhtide arendamine“ raames. Tegevusi rahastati Euroopa Sotsiaalfondist vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ning tegevuse 12.1.2 toetuse andmise tingimustes sätestatule.