Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel

Eesti avalikus teenistuses on 96 tippjuhti, kes töötavad koos parema Eesti nimel. Avaliku teenistuse tippjuhtideks on ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar ning Kaitseväe juhataja.

Avaliku teenistuse tippjuht loob organisatsiooni juhina selgust, on inimestele eeskujuks ja sildade ehitajaks partneritega. Teadvustades ettenägematuks osutunud kriise ja maailma muutumist ennustamatuks ning rabedaks, keskendume mudelis ajahambale hästi vastu pidanud juhtimistegevustele, toetudes inspireerivale, eetilisele, kaasavale, autentsele, vastutustundlikule, tugevustele ja väärtustele põhinevale juhtimisele. Tippjuhi kompetentsimudel kirjeldab hea tippjuhi igapäevased tegevused, mille elluviimise eelduseks on teadmised, oskused, riigimehelikkus ja lugupidamine nii iseenda kui ka teiste inimeste ja keskkonna suhtes.

Panime need kompetentsid kirja loomaks ühist arusaama, milline on hea avaliku teenistuse juhtimine, millist juhtimiskvaliteeti töötajatele lubatakse. Kompetentsid aitavad eristada ka olulisi juhtimistegevusi vähem olulistest ning loovad selged aluspõhimõtted tippjuhtide värbamiseks ja arendamiseks. Kompetentsimudel on erinevate juhtimiskäekirjade ühisosa, kajastades tänaste tippjuhtide nägemust ja kogemust.

 

Hea juht loob selgust:

 

 • Seab koos töötajate ja partneritega, keskkonda analüüsides ning poliitilise tahtega arvestades asutusele või valdkonnale pikaajalise sihi
 • Kavandab strateegia ja läbimõeldud tööplaanid sihi saavutamiseks, hoiab need ajakohasena
 • Kujundab uuenduslikkust ja tõhusust soosiva töökorralduse, mis arvestab tehnoloogia arenguga
 • Arendab oma ametikohal kriisideks valmisolekut, luues nii ajalise reservi ootamatusteks kui ka harjutades koos töötajatega kriisiolukorras käitumist
 • Hangib sihi saavutamiseks vajalikud vahendid, kasutab neid heaperemehelikult

Hea juht on eeskujuks:

 

 • Loob võimeka, mitmekesise ja hästi koostöötava meeskonna
 • Toetab töötajate heaolu, arengut ja tulemuste saavutamist väljakutsete kujundamise, kaasamise ja usaldamise ning innustava tagasiside andmise kaudu
 • Otsustab faktipõhisele infole tuginedes, õigel ajal ja selgelt määratletud vastutusega
 • Küsib tagasisidet ja vajadusel muudab oma juhtimisstiili
 • Õpib uusi oskusi, kujundab endale laia silmaringi, räägib oma õppetundidest

Hea juht ehitab sildu:

 

 • Võimestab koostöövõrgustikke (sh rahvusvahelisi) ja peab partneritega regulaarselt sisulisi arutelusid
 • Veab eest organisatsiooni väärtuste ja traditsioonide hoidmist ja kujundamist
 • Korraldab proaktiivselt kommunikatsiooni nii organisatsioonis sees kui väljaspoole
 • Muudab valdkonna, organisatsiooni ja selle tulemused nähtavaks poliitikutele ja ühiskonnale laiemalt
 • Kaasab seadusloomesse või oma asutuse tegevuse planeerimisse erinevaid sihtrühmi (sh poliitikuid) ja suurendab nende huvide ühisosa