Avaliku teenistuse tippjuhi värbamine ja valik

Eesti avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale võivad kandideerida Eesti kodanikud, kes vastavad teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses ja Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud nõuetele.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013 määrusele nr 100  „Avaliku teenistuse tippjuhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord“ peab kandidaatidel olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus ning tööks vajalikud kompetentsid vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.
Avaliku teenistuse avatuse, läbipaistvuse, kompetentsuse ning poliitilise neutraalsuse tagamiseks korraldatakse tippjuhtide ametikohtadele avalikud konkursid, mille kuulutab välja Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus.
Avaliku konkursi tippjuhi ametikohale viib läbi avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Avalikul konkursil kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise (avaliku teenistuse seaduse § 12 ja 15);
 • eestikeelse elulookirjelduse ehk Curriculum Vitae (CV);
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • essee (kui nii on märgitud konkursiteates);
 • muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Dokumentide esitamise tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg on kirjas konkursiteates.
Konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatuna tippjuhtide konkursiveebis tippjuhid.riigikantselei.ee.

Juhul, kui kandidaadil pole võimalik sisestada oma andmeid või lisada kandideerimiseks vajalikke dokumente konkursiveebi, on keskkonna haldajal õigus seda teha kandidaadi poolt esitatud sellekohase kirjaliku taotluse alusel. Kirjalik taotlus saadetakse e-posti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.


Tähtaegselt esitatuks loetakse dokumendid, mis on jõudnud tippjuhtide konkursiveebi kaudu valikukomisjonile konkursikuulutuses märgitud tähtajal hiljemalt kell 23:59.

Kui dokumentide esitamine tähtajaks ei ole olnud võimalik on tulenevalt haldusmenetluse seadusest võimalik taotleda tähtaja ennistamist. Otsuse, kas lubada kandidaat konkursil osalema, teeb valikukomisjon, hinnates ennistustaotluse põhjendatust.

Kui dokumendid on esitatud tähtaegselt, kuid mõningate puudustega, võtab tippjuhtide kompetentsikeskus kandidaadiga ühendust ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudused määratud aja jooksul kõrvaldatakse, loetakse dokumendid tähtajaks esitatuks.  

Küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee või telefonil 693 54 60.

Konkursi valikuprotsess

Konkursi esimeseks voorus on dokumendivoor, mille käigus hinnatakse kandidaatide vastavust konkursiteates esitatud nõuetele ja eelistustele ning otsustatakse, (a) millised kandidaadid pääsevad konkursile ja (b) millised kandidaadid pääsevad konkursi teise hindamisvooru.

Konkursi teises voorus  toimuvad tavapäraselt  eelvestlused selles ministeeriumis, kus vakantne ametikoht on.

Konkursi kolmandas voorus viiakse kandidaatidega läbi psühholoogilised testid (isiksuse ja vaimse võimekuse), testide tagasisidevestlused ja komisjonivestlused.

Valikud kandidaatide hindamisvoorude ja -meetodite osas sõltuvad konkreetsest konkursist ning kandidaatide arvust.

Konkursi lõppedes esitab valikukomisjon ministrile ametisse nimetamiseks üks kuni kolm kandidaati.

Konkursi tulemuste teatavakstegemine

Igale konkursil osalenud kandidaadile teatatakse tema kohta tehtud otsus kirjalikult. Kõigile konkursi viimases voorus osalenud kanditaatidele antakse valikukomisjoni otsusest teada komisjonivestluse järgselt ka telefoni teel.

Esitatud kandidaadi ametisse nimetamine

Ametikohale nimetamise õigust omav isik nimetab komisjoni poolt esitatud isikute hulgast ametisse ühe kandidaadi. Kui uus tippjuht on ametisse nimetatud, saadetakse kõikidele konkursil osalenud kanditaatidele info konkursi lõpptulemuse kohta.

Konkursi luhtumine

Konkurss loetakse luhtunuks, kui sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, samuti siis, kui ühtegi sobivat kandidaati ei leidunud ja komisjon loobub ametikohale nimetamiseks kandidaadi esitamisest.

Kandidaadi õigused:

 • saada teavet ametikohale esitatud nõuete kohta;
 • anda intervjuude käigus täiendavaid selgitusi;
 • küsida komisjonilt teavet või selgitusi;
 • loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
 • tutvuda konkursi käigus tema poolt tehtud testide tulemustega ning saada teada teda puudutavatest komisjoni otsustest;
 • taotleda vestluse või testide tegemiseks uus aeg seoses ootamatult tekkinud takistusega;
 • pöörduda kohtu poole.