Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Haridus- ja Teadusministeeriumi varaküsimuste asekantsler

Varaküsimuste asekantsleri peamised väljakutsed eesootaval ametiajal on ministeeriumi haridusvaldkonna digitaalse arenguhüppe eestvedamine ja nüüdisaegsete e-teenuste arendamine, haridusele ligipääsu tagava optimaalse haridusvõrgu ning efektiivselt kasutuses oleva haridustaristu kujundamine.

Asekantsler koordineerib ministeeriumi info- ja varahaldust, riigivara valitsemise valdkonda ning ministeeriumi valitsemisala andmekogude ja e-teenuste haldust ning arendust. Talle alluvad vahetult haldusosakond, tehnoloogia juhtimise osakond, ministeeriumi kriisijuht ja infoturbejuht. Asekantsler teeb koostööd kohalike omavalitsustega ning osaleb koolivõrgu korrastamises. Töökoht asub Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase ((eelistatult haldusjuhtimise või IT valdkonnas));
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja, väärtuse looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • e-teenuste arendamise ja IT-projektide eestvedamise kogemus ning kes tunneb tehnoloogia arengusuundi;
 • oskus korraldada koostööd erinevate asutuste, organisatsioonide ja huvigruppide vahel;
 • kogemus erinevate meeskondade juhtimisest ja eestvedamisest;
 • kogemus tegevuste või teenuste konsolideerimisest;
 • teadmised ja oskused protsesside ja ressursside planeerimisest ning strateegilise planeerimise kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon varaküsimuste asekantslerina Haridus- ja Teadusministeeriumis", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 16. veebruaril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).