Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler

Asekantsler vastutab kvaliteedi arendamise eest ehitatud keskkonna ja ehitusvaldkonnas  ning elukeskkonna ja ringmajanduse valdkonna poliitika kujundamise ja elluviimise eest. 

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • ehitusvaldkonna digiarendusprojektide lõpuleviimine;

 • jäätmereformi ettevalmistamine ja elluviimine;

 • suuremahulise hoonete renoveerimise põhimõtete paikapanek ja elluviimine;

 • Maa- ja ruumiameti loomise ettevalmistamine oma vastutusvaldkondades.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus.

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised avaliku sektori toimimisest ja Euroopa Liidu institutsioonidest;

 • väga head teadmised ehituse, elukeskkonna ja ringmajanduse arendamise printsiipidest ning rakendatavatest tehnoloogiatest;

 • vähemalt 5-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon elukeskkonna ja ringmajanduse asekantslerina Kliimaministeeriumis", essee pikkus kuni 3 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. juulil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).