Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler

Asekantsleri vastutusvaldkonnad on looduskaitse ja  elurikkuse edendamine, metsanduse ja jahinduse poliitika kujundamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine. Lisaks on tema ülesanne keskkonnamõju hindamise, keskkonnajärelevalve ja keskkonnaloastamise koordineerimine, aga ka keskkonnatasude ja keskkonnavastutuse poliitika, tööstusheitmete ja kemikaalipoliitika, kiirgus- ja tuumaohutuse alase poliitika kujundamine ning keskkonnaseire korraldamine.  

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • põhimõtte "saastaja maksab" rakendamine läbi keskkonnatasude ja loastamise poliitika ülevaatamise ja elluviimise;

 • läbipaistvuse ja selguse loomine metsandusandmetes (sh digiteerimine) ja valitsuse metsanduspoliitika muutuste elluviimine;

 • EL elurikkuse strateegia elluviimine ja EL looduse taastamise määruse rakendamine; 

 • tuumaenergia kasutuselevõtu raporti koostamise lõpuleviimine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus.

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised avaliku sektori toimimisest ja Euroopa Liidu institutsioonidest;

 • väga head teadmised keskkonnakaitsest ja kiirguse ning tuuma valdkonna arendamise põhimõtetest

 • vähemalt 5-aastane töökogemus keskkonna valdkonnas.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu viie aasta visioon elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantslerina Kliimaministeeriumis", essee pikkus kuni 3 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. juulil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).