Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kliimaministeeriumi strateegia ja innovatsiooni asekantsler

Asekantsleri vastutusvaldkonnad on kriisijuhtimine ja infoturve, eelarvestamine ja finantsarvestus, strateegiline planeerimine, IT ja arendusprojektide koordineerimine, andmehõive ja andmehaldus, õigusloome ja avalikud suhted ning analüüside teostamise korraldamine, et toetada poliitika kujundamist ja innovatsiooni ministeeriumis. 

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • keskkonnaandmete kogumise ja kasutamise süsteemi arendamine ning kliimaministeeriumi võtmevaldkondade (jäätmed, metsandus, keskkonnamõjude hindamine) digitaliseerimise projektide koordineerimine;

 • kriisijuhtimise ja infoturbe tugevdamine ja vajalike võimekuste loomine;

 • poliitika kujundamisel vajalike andmete ja analüüside koostamise võimekuse loomine.  
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus. 

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised strateegilisest juhtimisest ja planeerimisest;

 • eestvedamise kogemus arendusprojektide juhtimisel;

 • väga head teadmised riigi rahandusest, avaliku sektori vahendite efektiivsest kasutamisest ja eelarvestamisest; 

 • teenusedisaini ja muudatuste elluviimise kogemus;
 • vähemalt 5-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon strateegia ja innovatsiooni asekantslerina Kliimaministeeriumis", essee pikkus kuni 3 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. juulil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).