Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Muinsuskaitseameti peadirektor

Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.

Peadirektor juhib Muinsuskaitseameti tööd ja vastutab asutuse strateegilise juhtimise ning majandustegevuse planeerimise eest. Peadirektori lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • Muinsuskaitseameti muutmine kliendikeskseks organisatsiooniks;
 • prioriteetide seadmine valdkonna efektiivseks ja tulemuspõhiseks juhtimiseks;
 • kultuurimälestiste nimekirjade inventuuri läbiviimine;
 • muinsuskaitseseaduse rakendamine ja järelmõju hindamine;
 • Eesti muuseumide pärandihoidlate projekti juhtimine;
 • kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi arendamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase ((kasuks tuleb kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal));
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel). 

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tööõnne hoidja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • strateegilise planeerimise ja teenusedisaini kogemus;
 • varasem tööalane kokkupuude kultuuripärandi või muuseumivaldkonnaga.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Kultuuripärandi valdkonna strateegilised väljakutsed ning minu kui tippjuhi roll muudatuste elluviimisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. novembril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).