Tervise- ja tööminister Peep Peterson kinnitas ametisse tööinspektsiooni uue peadirektori Kaire Saarepi, kes alustab asutuse juhina tööd 1. jaanuarist

“Soovime kõik, et töö oleks rikastav, keskkonnale sõbralik, rahvusvaheline, tagaks rahva heaolu ja iseseisvuse. Seejuures peavad töö tegemisel olema tagatud osapoolte õigused, töö peab olema tervislik ja ohutu. Õiguste vastu suudavad eksida ja vaimset ja füüsilist tervist võivad ohustada kahjuks iga valdkonna ettevõtted ja asutused. Tõhus partnerlus, konsulteerimine ja nutikas jälevalve aitavad kindlasti kaasa tervise ja motivatsiooni hoidmisele tööpaikades,” kommenteeris tööinspektsiooni tähtsust tervise- ja tööminister Peep Peterson.

“Tööinspektsioon saab tugeva juhi. Uuel juhil on väga hea tunnetus tööelus ette tulevate probleemide olemusest ja õiglased ideed nende paremaks lahendamiseks. Omalt poolt sõnastan ootusena järelevalve tõhustamise kaughalduse teel, töötervishoiu kompetentsi suurendamise, eriti vaimse tervise valdkonnas ja loomulikult konstruktiivselt nõudliku partnerluse tooni hoidmise tööandjatega,” lisas Peterson.

"Kaire Saarepil on töökeskkonna tervislikkust väärtustava ja organisatsiooni seest kasvanud juhina suur potentsiaal arendada tööinspektsiooni koostööd ministeeriumi valitsemisala asutuste üleselt, et pakutav teenus lähtuks kliendist ja oleks efektiivselt korraldatud,“ ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Kaire Saarep on töötanud tööinspektsioonis alates 2016. aastast. Aõustamisjuristina tööd alustanud Kaire juhtis viimased viis aastat asutuse ennetusosakonna. „Alustades tööinspektsioonis nõustamisjuristina ja liikudes edasi osakonna juhiks, süüvisin üsna kiirelt Eesti töötajate ja tööandjate igapäevastesse muredesse. Tööinspektsioon peab olema eelkõige partner tööturu osapooltele. Selleks plaanin kindlasti edasi arendada olemasolevat nõustamisteenust, kus nii töötajad kui tööandjad saavad igapäevaselt tuge ja nõu nii töösuhete kui ka töökeskkonna kohta. Vähenema peavad vaimse tervise ohud ja tugevnema töövõime kaotuse ennetamine töökohal. Veelgi hõlpsamaks peab muutuma iseteeninduskeskkond ja vähenema bürokraatia,“ tõdeb tööinspektsiooni uus juht Kaire Saarep.

Tööinspektsioon viib ellu töökeskkonnapoliitikat. Asutuse ülesanne on ennetada ohtusid ja teha järelevalvet töökeskkonnas töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle; töövahendusteenust osutavate ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate majandustegevuse nõuete ja piirangute täitmise üle, teavitada üldsust, töötajaid ja tööandjaid töökeskkonna ohtudest ning lahendada töövaidlusi ja viia läbi lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.