Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler

Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler vastutab poliitika kujundamise eest ettevõtluskeskkonna arendamisel, sh kaubanduse, teenuste, turismi, väliskaubanduse, kvaliteediinfrastruktuuri, tarbijakaitse ning EL siseturu toimimise valdkonnas. 

Olulisemad väljakutsed ja oodatavad tulemused:

 • arendada nüüdisaegset, konkurentsivõimelist ja ettevõtjasõbralikku ettevõtluskeskkonda;
 • hõlbustada kaupade ja (digi)teenuste piiriülest liikumist;
 • vähendada ettevõtluses bürokraatiat ning kujundada riigi e-teenused ettevõtjasõbralikuks;
 • kasvatada turismiteenuste eksporti ja lisandväärtust;
 • kujundada tarbijate ja ettevõtjate harjumusi targa tarbimise suunas;
 • olla aktiivne partner Euroopa Komisjoni ja OECD suunal EL siseturu terviklikul ja tõrgeteta toimimisel.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Kõrgharidus ((soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase));
 • vähemalt 3-aastane valdkonna strateegilise arendamise ja eestvedamise või organisatsiooni juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, väärtuse looja, innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga hea arusaam valdkonna strateegia ning poliitika kujundamisest ja elluviimisest;
 • sisulised teadmised ettevõtluskeskkonna (eelistatult välisinvesteeringud, välistööjõud, välismajandus, kaubandus, teenused, tarbijakaitse, turism, tooteohutus) teemade hetkeseisust, siseriiklikest ja rahvusvahelistest arengutrendidest;
 • e-teenuste arenduste juhtimise kogemus;
 • oskus korraldada koostööd erinevate asutuste, organisatsioonide, huvigruppide vahel, sh rahvusvahelisel tasandil.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Eesti ettevõtluskeskkonna arendamise praeguse hetke 5 kõige olulisemat töösuunda", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. mail 2022 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).