Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika asekantsler

Keelepoliitika asekantsleri ametikoha eesmärk on eesti keele väärtustamine ja keeleõppe valdkonna korrastamine ning seeläbi ühtse Eesti riigiidentiteedi kujunemise toetamine. Asekantsler kindlustab kõikides haridusastmetes eestikeelse hariduse kättesaadavuse ning lasteaedade ja koolide üleviimise eestikeelsele õppele. Asekantsler seisab hea keeleõppe nüüdisajastamise eest.

Asekantsler korraldab koostööd keelepoliitikat ellu viivate osapooltega, sh riigi, kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste vahel. Ta kindlustab asjakohased ettepanekud poliitika kujundamisse, õigusloomesse ja teeb koostööd ülikoolidega, et tagada õppekohad ja täienduskoolitusprogrammid eesti keelt valdavate õpetajate koolitamiseks. Töökoht asub Tallinnas või Tartus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (eelise annab doktorikraad või sellega võrdsustatud haridustase);
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistel kompetentsidel: strateegia kujundamine, avatud valitsemine, partnersuhete loomine ja hoidmine, kommunikatsiooni korraldamine. 

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • strateegilise juhtimise ja planeerimise kogemus; 
 • poliitika kujundamise ja laiapõhjaliste muudatuste eestvedamise ning elluviimise kogemus;
 • avalikkusega suhtlemise kogemus;
 • koostöö korraldamise kogemus erinevate organisatsioonide ja huvigruppide vahel.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu roll üleriigilise keelepoliitika eestvedajana keelepoliitika asekantslerina Haridus- ja Teadusministeeriumis", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. mail 2024. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).