Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler

Asekantsler vastutab kütuse- ja energiamajanduse, sealhulgas energeetika varustuskindluse, välisõhu kaitse, maapõue kaitse ja kasutamise, maapõueressursside uurimise, kasutuselevõtu ning geoloogilise kaardistamisega seotud poliitika kujundamise ja elluviimise korraldamise eest.

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • Eesti energia varustuskindluse tagamine ning Eesti elektrivõrgu mandri-Euroopaga sünkroniseerimise lõpuleviimine;
 • taastuvenergeetika arendamine;
 • Eesti energiasüsteemi ühendatuse arendamine;
 • elektrivõrgu kliimakindluse suurendamine ning energiavõrgu arendamine vastavalt uutele energiatootmiseviisidele;
 • uute maavarade kasutuselevõtu ettevalmistamine. 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus ning kompetentsid vastavalt tippjuhi kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised avaliku sektori toimimisest ja Euroopa Liidu institutsioonidest;
 • väga head teadmised energiamajanduse arendamise printsiipidest ning rakendatavatest tehnoloogiatest;
 • väga head teadmised Euroopa Liidu energiapoliitikast ning rahvusvahelistest trendidest;
 • väga head teadmised maavarade kasutamise vajadustest ja võimalustest;
 • vähemalt 3-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas. 
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon energeetika ja maavarade asekantslerina Kliimaministeeriumis", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. detsembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).