Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler

Asekantsler vastutab veeressursside- ja merekeskkonna kaitse ja kasutuse ning meremajanduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise eest. Lisaks on tema ülesanne arendada meremajanduse sektoreid ja riigile kuuluvat veesõidukiparki (v.a. Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registris olevad veesõidukid). 

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • loodud riigilaevastiku käivitamine;

 • vee-ettevõtete reformi läbiviimine;

 • merendusvaldkonna tervikliku arendamise poliitika kujundamine ja elluviimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus.

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised avaliku sektori toimimisest ja Euroopa Liidu institutsioonidest;

 • väga head teadmised merekeskkonna ja meremajanduse arendamise printsiipidest ning rakendatavatest tehnoloogiatest;

 • vähemalt 5-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon merenduse ja veekeskkonna asekantslerina Kliimaministeeriumis", essee pikkus kuni 3 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. juulil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).