Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Konkurentsiameti peadirektor

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning raudtee ja sadamate valdkondades, lisaks lahendatakse lennujaamatasudega seotud vaidlusi ja lennujaama kasutajate kaebusi. 

 

Peadirektori lähiaastate peamised väljakutsed on:

1. kujundada ametist ühiskonnas nähtav, tulemustele ja koostööle orienteeritud, kõrge uurimis- ja analüüsivõimekusega (sh rohepöörde mõjude osas) hinnatud organisatsioon;

2. toetada tarbijale parima võimaliku hinna kujunemist elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades;

3. tugevdada ameti rolli konkurentsijärelevalves ja konkurentsiõiguse kohaldamisel;

4. toetada ameti majandusanalüüsi võimekusega maksejõuetuse teenistuse tööd;

5. luua järelevalvevõimekus ebaausate kaubandustavade tõkestamiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tulemuste saavutaja, väärtuse looja, innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised majandusregulatsioonist, konkurentsijärelevalvest ja reguleeritavate ettevõtete tehnilisest toimimisest;
 • teadmised infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisest valdkonna arendamisel;
 • väga hea koostöö- ja kommunikatsioonioskus ning rahvusvahelise suhtluse kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Peadirektori roll konkurentsikeskkonna edendajana Eestis", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 2. maiks 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).