Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor seisab tulemuste saavutamise eest oma vastutusalas, milleks on valitsemisalaülesed hanked, taristu arendamine ja korrashoid, Kaitseväe toitlustusteenuse korraldus, riigikaitseliste ehitiste töövõime ja riigikaitselised koormised. Tema ülesanne on lepinguid sõlmides tagada, et iga riigikaitsesse investeeritud euro looks võimalikult palju kaitsevõimet ja oleks tagatud tarnekindlus nii rahu kui ka kriisi ajal.

Lähiaastate peamised väljakutsed:

 • riigikaitselisi eesmärke toetav tõhus hanke- ja taristukorraldus kõikides julgeolekuolukordades;
 • efektiivsus ja kulude kokkuhoid muutuvates julgeoleku- ja majandustingimustes;
 • keskuse kujundamine rahvusvahelise hankealase koostöö ja projektijuhtimise kompetentsikeskuseks;
 • siseriiklikul tasandil valdkondlike teenuste konsolideerimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. eesti keele oskus vähemalt C2 tasemel;
  inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Innovatsiooni vedaja, Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Kandidaadilt eeldame COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist kinnitava tõendi olemasolu.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • vähemalt 5-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus (sh inimeste juhtimise kogemus);
 • vähemalt 5-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • motivatsioon ja pealehakkamine keskuse tegevuse uuele kvalitatiivsele tasemele viimisel;
 • väga head teadmised Eesti riigikaitse planeerimisest ja korraldusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest;
 • väga head teadmised keskuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest;
 • siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide või läbirääkimiste juhtimise kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus (sh soovitavalt Eesti esindamine);
 • ametkondade-vahelise koostöö kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse visioon aastaks 2026", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. augustiks 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium).