Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Riigikantselei strateegiadirektor

Strateegiadirektor hoiab ja arendab riigi strateegilise planeerimise raamistikku, koordineerib „Eesti 2035“ ja valitsuse tegevusprogrammi elluviimist ning toetab valitsust strateegiliste dokumentidega riigi säästvaks ja jätkusuutlikuks arenguks.  

Lähiaastate peamised proovikivid on:

 • juurutada valitsuse töös andmepõhine otsustusprotsess
 • edendada avaliku sektori innovatsioonikultuuri
 • olla avatud valitsemise partnerluse eestvedajaks
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuse looja.

Kandidaat peab endas kandma Riigikantselei väärtusi – meisterlikkus, avatus ja usaldusväärsus.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • vähemalt 5-aastane riigi strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
 • muudatuste juhtimise kogemus;
 • laialdane tööks vajalik koostöö- ja suhtlusvõrgustik.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Riigi pikaajaline arengustrateegia “Eesti 2035“ strateegiliste valikute mõjutajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).