Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Riigikantselei strateegiadirektor

Strateegiadirektori olulisemad proovikivid on:

 • viia ellu riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ koostöös Riigikogu, teiste valitsusasutuste ja partneritega;
 • seista avatud valitsemise ning koosloome põhimõtete eest;
 • käivitada ja viia ellu avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetusmeede;
 • edendada avaliku sektori innovatsioonikultuuri ja jälgida kaasamise hea tava täitmist;
 • suurendada Teadus- ja Arendusnõukogu rolli;
 • jätkata riigi strateegilise planeerimise raamistiku korrastamist;
 • käivitada ÜRO säästva arengu eesmärkide koordinatsiooniplatvorm;
 • juurutada Riigikantselei ja valitsuse töös andmepõhine otsustusprotsess.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane üksuse, inimeste või valdkonna juhtimise kogemus ning muutuste juhtimise ja arvestatav võrgustike eestvedamise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

Riigikantselei väärtustega sarnased hoiakud – meisterlikkus, avatus ja usaldusväärsus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Riigi pikaajaline arengustrateegia “Eesti 2035“ strateegiliste valikute mõjutajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. mail 2023. a. tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5452 (Riigikantselei).