Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Statistikaameti peadirektor

Statistikaameti ülesanne on kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega. Statistikaamet on peamine andmetega tegelev kompetentsikeskus ning andmehalduse korraldaja riigis.

Statistikaameti peadirektori peamisteks väljakutseteks on 2021. a detsembris toimuva rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine, ettevõtjate andmete esitamisega kaasneva halduskoormuse jätkuv vähendamine ning Statistikaameti kujundamine riigi andmeteaduse kompetentsikeskuseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase statistika või majanduse või nendega seotud erialal;
 2. vähemalt 5-aastane eelnev edukas töökogemus suurema struktuuriüksuse või organisatsiooni juhina;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. varasem kogemus infosüsteemide arendamisel ja/või statistiliste andmete kogumisel ja 
töötlemisel;
2. muudatuste juhtimise kogemus;
3. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Statistikaameti peadirektori nimetab rahandusministri ettepanekul ametisse riikliku statistika seaduse alusel Vabariigi Valitsus viieks aastaks. Konkurssi läbiviiv komisjon kuulab ära
statistikanõukogu seisukoha kandidaadi sobivuse kohta.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Statistikaamet kui riigi andmehalduse ja – teaduse kompetentsikeskus ning ettevõtjate halduskoormuse vähendaja – kuidas saavutada seatud sihid?", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. mail 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).