Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsleriks valiti Kristi Klaas, kes viimased poolteist aastat töötas Riigikantseleis rohepoliitika koordinaatorina. Tema lähiaastate olulisemad väljakutsed on kliimaseaduse väljatöötamise koordineerimine ja selle rakendamiseks vajalike võimekuste loomine, rohereformi tegevuskava elluviimine, avaliku sektori organisatsioonide süsiniku jalajälje kaardistamise ja vähendamise põhimõtete väljatöötamine, Eesti seisukohtade kujundamine ja esindamine Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärkide kokkuleppimisel. 

Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets selgitab valdkondade ühendamise vajalikkust ning rohereformi asekantsleri ametikoha loomist ministeeriumi struktuuris: „Kliimaministeeriumi eesmärk on vähendada keskkonnajalajälge, mille edukus sõltub heast koostööst eri sektorite ja riigi vahel, olgu selleks kestlik metsandus, ringmajanduse areng või keskkonnahoidlik transport.“ 

Rohereformi asekantsler Kristi Klaas vastutab rohereformi eesmärkide elluviimisel koordineerimise ning era- ja avaliku sektori partnerluse arendamise eest. Varem on Kristi Klaas olnud Keskkonnaministeeriumis kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler, Euroopa Liidu Eesti Esinduse keskkonna ja kalanduse üksuse juht ning OECD ja UNESCO Eesti Esinduse keskkonnanõunik. Kristi Klaasil on Tartu Ülikoolis omandatud haldusjuhtimise magistrikraad.