Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Ehituse asekantsler

Ehituse asekantsler vastutab ehitus- ja elamumajanduse  poliitikate, strateegiate ja arengukavade kujundamise ning tulemuslikkuse  eest. Tema töö on valmistada ette ehituse valdkonda reguleerivaid õigusakte ning koordineerida ehitiste, ehitustegevuse ja ehitustoodete valdkonna norme, tavasid, avalikke protsesse ja riiklikku järelevalvet. Asekantsleri ülesanne on nii ehitistega seotud teabe hoiu ja töötlemise korraldamine kui ka e-ehituse platvormi ja ehitusregistri pidamine ja arendamine.

Järgmise viie aasta olulisemad väljakutsed on:

 • kvaliteetse elukeskkonna kujundamise põhimõtete rakendamine;
 • rohepöörde põhimõtete rakendamine ehituses sh ringmajandus, energiatõhusus, süsiniku jalajälje alandamine;
 • ehitusinvesteeringute kooskõlla viimine riigi strateegiliste plaanidega;
 • avaliku sektori kui targa tellija kontseptsiooni arendamine ja rakendamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Kõrgharidus ((soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase));
 • vähemalt 3-aastane valdkonna strateegilise arendamise ja eestvedamise või organisatsiooni juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, innovatsiooni vedaja, väärtuse looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga hea arusaam valdkonna strateegia ning poliitika kujundamisest ja elluviimisest;
 • sisulised teadmised valdkonna hetkeseisust, siseriiklikest ja rahvusvahelistest arengutrendidest;
 • oluliste muudatuste algatamise, juhtimise ning elluviimise kogemus;
 • kogemus tööst nii avalikus kui ka erasektoris.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Eesti ehitussektori väljakutsed ja võimalused aastaks 2050", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. mail 2022 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).