Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler

Asekantsleri lähiaastate peamised väljakutsed on:  

 • koostöö edendamine Euroopa Liidu roheleppe algatuste, eelarve ning ühise põllumajanduspoliitika tuleviku aruteludes Eesti huvidele vastavate tulemuste saavutamiseks;
 • Euroopa Liidu merendus-, kalandus- ja vesiviljelusfondi ning sinimajanduse edukas käivitamine Eestis;
 • Eesti toiduekspordi võimestamine ning rahvusvahelise koostöö edendamine;
 • teadmuspõhise poliitikakujundamise eestvedamine ning teadmussiirde ja innovatsiooni tervikvaate loomine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane inimeste või valdkonna juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja, tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise kogemus;
 • muudatuste elluviimise kogemus;
 • head teadmised kalanduspoliitikast, välispoliitikast ja rahvusvahelise suhtluse põhimõtetest, teadus- ja arendustegevusest ning teadmussiirdest;
 • head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist;
 • teise võõrkeele valdamine B2 tasemel.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Asekantsleri vastutusvaldkonna strateegia roheülemineku väljakutsetega toimetulekul.", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. aprillil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).