Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler

Pääste ja kriisivalmiduse asekantsleri peamised väljakutsed on elanikkonnakaitse arendamine ja koordineerimine, kriisideks valmisoleku tagamine ja Päästeameti ning Häirekeskuse arengu toetamine.

Lähiaastail seisab ees:

 • elanikkonnakaitses ambitsioonikate eesmärkide seadmine ja saavutamine ulatusliku evakuatsiooni, varjumise, ohuteavituse ja elanike kriisivalmiduse arendamisel ning võimaluste leidmine elanikkonnakaitse valdkonna püsirahastuseks;

 • Siseministeeriumi valitsemisalas  kriisideks valmisoleku tugevdamine riigikaitseülesannete täitmiseks ning koostöö korraldamine teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsustega ja muude partneritega;

 • Häirekeskuse arendamisel tuleb juurutada järgmise põlvkonna hädaabiteadete menetlemine, et iga abivajadus saaks kiirelt sobiva lahenduse. Lisaks IT lahendustele hõlmab see nii õiguslikke kui ka tööprotsessi muudatusi. 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tööõnne hoidja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

- väga hea arusaam avaliku sektori ja siseturvalisuse valdkonna toimimisest;

- varasem kogemus siseturvalisuse või kriisideks valmisoleku valdkonnas;

- strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise protsessi kogemus; 

- varasem töökogemus avaliku või erasektori asutuse tippjuhina või tema asetäitjana.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon asekantslerina Siseministeeriumi valitsemisalas kriisideks valmisoleku tugevdamisel.", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. augustil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Konkursi lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või sisulistes tööülesandeid puudutavates küsimustes 528 7515 (Aivi Sirp, Siseministeeriumi personalijuht)