Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler

Sisejulgeoleku asekantsleri peamised väljakutsed on rändekriisidega toimetuleku suurendamine, abipolitseinike laiaulatuslikum kaasamine, sh sisekaitsereservi kuuluvate abipolitseinike arvu suurendamine ja Idapiiri täies ulatuses väljaehitamise koordineerimine.

Lähiaastail seisab ees Eesti tingimustesse sobiva lahenduse leidmine, mis tagaks politsei ressursside optimaalse kasutuse ja vähendaks ülesandeid, mille täitmine ei ole otseselt seotud politsei põhiülesannetega.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tööõnne hoidja, tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • hea arusaam avaliku sektori toimimisest ning kes tunneb hästi siseturvalisuse ja/või riigikaitse valdkonda;

 • strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise  kogemus;

 • varasem töökogemus avaliku või erasektori asutuse tippjuhina või tema asetäitjana. 

 

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu viie aasta visioon sisejulgeoleku asekantslerina Siseministeeriumis", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. augustil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või sisulistes tööülesandeid puudutavates küsimustes 528 7515 (Aivi Sirp, Siseministeeriumi personalijuht)