Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Tööinspektsiooni peadirektor

Tööinspektsiooni missioon on anda kindlustunne töösuhetes ja ennetada tööst tingitud tervisekahjustusi. Tööinspektsiooni peadirektori lähiaastate põhilised väljakutsed on:

* tugevdada Tööinspektsiooni kui tööohutuse, töötervishoiu ja töösuhete kompetentsikeskust, kes suurendab inimeste teadlikkust tööohutuse ja õiglaste töösuhete olulisusest ning nügib neid vastavalt käituma;

* jätkata Tööinspektsiooni järelevalve, ennetus-, teavitus- ja nõustamistegevuse disainimist kliendikeskse teenusena, mida toetavad keskkonnasäästlikult innovaatilised e-teenused;

* tagada kliendi rahulolu teenustega;

* olla orienteeritud paindlikele lahendustele ja tegeleda aktiivselt nii valdkonnasisese kui ka valdkondade vahelisega koostööga. Ootus on, et juht mõtleks kaasa, kuidas kliendi huvides ühitada Tööinspektsiooni teenuseid teiste Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuste teenustega.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut osaleda Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuste ja teenuste ümberkorraldamises.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
  • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
  • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
  • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
  • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tööõnne hoidja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

hea arusaamine avaliku sektori toimimisest ja poliitika kujundamise protsessist;

* juhtide juhtimise, innovatsiooni, organisatsioonide vaheliste koostööprojektide eestvedamise, aga ka organisatsiooniliste muudatuste elluviimise kogemus ning kes tunneb ja kasutab aktiivselt organisatsiooni arendamise tööriistu;

edukas kogemus läbirääkimistest ja eesmärkideni jõudmisest, kes saavutab juhina tulemused isikliku eeskujuga, väärtustab tiimi arendamist ning loob organisatsioonis usalduslikke koostöösuhteid;

* strateegiline kogemus ressursside planeerimisest (sh organisatsiooni eelarveprotsessis) ning tippjuhina mahuka eelarvega IT projektide tellimisest;

* valdkondlikud teadmised, sh töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest ning valdkonna laiemast toimimisest.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
  • motiveeritud avaldus;
  • CV;
  • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 31. oktoobril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).