Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisim väljakutse on seista isikuandmete kaitse eest avalikus ja erasektoris viisil, mis sobib nii infoühiskonnale kui ka austab inimeste õigust privaatsusele. Sama oluline on jälgida, et üldiseks kasutamiseks mõeldud teave on igaühele kättesaadav ja et avalikus sektoris ei piirataks ülemääraselt juurdepääsu avalikule teabele. Ootame, et asutus keskenduks oma tegevuses nii teadlikkuse tõstmisele ja ennetusele kui ka tagaks tõhusa järelevalve. Samuti on vaja tõsta asutuse tõhusust oma ülesannete täitmisel, sh organisatsiooni tehnoloogiliste võimekuste arendamise ja toetavate tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (eelistatult õigusteaduses);
 • vähemalt 5-aastane suurte projektide, valdkonna või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • põhjalik kogemus isikuandmete kaitse või avaliku teabe valdkonnas;
 • koostöö korraldamise kogemus erinevate organisatsioonide ja huvigruppide vahel;
 • tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmise kogemus;
 • meeskonna eestvedamise kogemus;
 • avalikkusega suhtlemise kogemus;
 • rahvusvahelise suhtluse kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Tehnoloogia võimalused ja ohud andmekaitse ja avaliku teabe valdkonnas", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. märtsil 2024. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).