Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Digiarengu asekantsler

Asekantsler on Eesti digiühiskonna arengusuuna looja ja elluviimise vedaja, eeskätt digiriigi arengu, riikliku küberturvalisuse ja side alal. Asekantsler on riigi IT-juht, kes suunab ja hoogustab digimuutusi ning seisab hea digiriigi korrashoiu eest. Tema sõnadel ja tegudel on kaalu nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Olulisemad väljakutsed/oodatavad tulemused:

 • Avalike digiteenuste ja nende juhtimise kvaliteedi tõstmine;
 • Digiriigi toimimise ja riikliku küberturvalisuse kindlustamine;
 • Digiriigi uuenduste hoo tõstmine;
 • Sideühenduste üle-Eestilise hea kättesaadavuse arenguhüpe;
 • Digiühiskonna 2030 visiooni elluviimiseks eri poliitikavaldkondade ühte sammu käima seadmine;
 • Riigi IT baasteenuste konsolideerimise edukas elluviimine;
 • Postiteenuste uuele tasemele viimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt kolmeaastane IKT valdkonna strateegilise arendamise ja eestvedamise või organisatsiooni juhtimise kogemus. Oluliste muudatuste algatamise, juhtimise ning elluviimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Innovatsiooni vedaja, Tuleviku kujundaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • Väga hea arusaam valdkonna strateegia ning poliitika kujundamisest ja elluviimisest
 • Nii avalikus kui erasektoris töötamise kogemus
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Eesti digiühiskonna arendamise praeguse hetke 5 kõige olulisemat töösuunda", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. oktoobril 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)