Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Häirekeskuse peadirektor

Häirekeskuse missioon on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi. Peadirektor kujundab ühiskonna vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid avalikke teenuseid. Ta tajub siseturvalisuse valdkonda tervikuna ning teeb eesmärkide elluviimiseks laiapõhjalist koostööd.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tulemuste saavutaja, Innovatsiooni vedaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1) strateegilise juhtimise ja muudatuste juhtimise kogemus;

2) rahvusvahelise koostöö kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Häirekeskuse roll ja võimalused inimeste abistamisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juunil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile
tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).