Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Haridus- ja Noorteameti peadirektor

Harno peadirektor panustab Eesti hariduse eduloo elluviimisesse ja selle rahvusvahelisse levitamisse, kindlustades riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimise. 

Peadirektori peamised väljakutsed on:

 • Asutuse käivitamine (visiooni loome, eesmärgistamine, koostöise töökultuuri teadlik kujundamine, jne).
 • Kujundada haridus- ja noortevaldkonna poliitikat eesmärgipäraselt ja tõhusalt ellu viiv asutus.
 • Kujundada aasta tagasi liitunud nelja eraldiseisva asutuse teenuseid ja tegevusi arvestav toimiv ühtne organisatsioon.
 • Tagada ladus ja sujuv koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 • Luua sünergia haridus- ja noortevaldkonna vahel.

 

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Väärtuste looja, Tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • Haridus- ja noortevaldkonnas töötamise kogemus.
 • Teenusorganisatsioonis töötamise kogemus.
 • Rahvusvahelise suhtlemise ja strateegilise planeerimise kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu sihid Haridus- ja Noorteameti juhina järgmiseks viieks aastaks.", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).