Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Haridus- ja Noorteameti peadirektor

HARNO peadirektor panustab Eesti hariduse- ja noortevaldkonna kujundamisse ning haridusloo rahvusvahelisse levitamisse. 

Peadirektori peamised väljakutsed on:

 • asutuse käivitamine (visiooni loome, eesmärgistamine, koostöise töökultuuri teadlik kujundamine, teenuste ajakohastamine jne);
 • haridus- ja noortevaldkonna poliitika eesmärgipärane ja tõhus ellu viimine koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga;
 • haridus- ja noortevaldkonna vahelise sünergia loomine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tööõnne hoidja, Väärtuste looja.

Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tööõnne hoidja, väärtuse looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • lai vaade haridus- ja noortevaldkonnale ning arusaam selle rollist ühiskonna arengu mõjutajana;
 • arusaam avaliku sektori toimimisest;
 • teenusorganisatsioonis töötamise kogemus;
 • rahvusvahelise suhtlemise ja strateegilise planeerimise kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Minu sihid Haridus- ja Noorteameti juhina järgmiseks viieks aastaks", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. veebruariks 2022 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).