Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Justiitshalduspoliitika asekantsler

Justiitshalduspoliitika asekantsleri lähiaastate olulisemad väljakutsed on kohtuhalduse ja vabakutsete arendamine inimesekesksemaks ning digitaalsetele õigusteenustele ja õigusmenetlustele ligipääsu muutmine kasutajasõbralikumaks.

Asekantsler juhib justiitshalduspoliitika osakonna tööd ning seisab hea justiitshalduspoliitika kavandamise ja elluviimise eest, muuhulgas esimese ja teise astme kohtute, õigusabi korralduse ning vabade elukutsete tegevuse ja nende kutseühenduste valdkonnas, samuti teostab ta järelevalvet Konkurentsiameti üle.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head õigusalased teadmised;
 • hea arusaamine avaliku sektori toimimisest ja poliitika kujundamise protsessist;
 • koostöö korraldamise kogemus erinevate asutuste, organisatsioonide ja huvigruppide vahel;
 • eestvedamise kogemus e-teenuste arendamisel ja teadmised tehnoloogia arengusuundadest;
 • teenusedisaini kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. mail 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).