Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler

Kriminaalpoliitika asekantsleri lähiaastate olulisim väljakutse on kriminaalmenetluse tulevikuvisiooni väljatöötamine, tõhusa ja inimkeskse kriminaalpoliitika arendamine ning digitaalsele menetlusele üleminek kogu süüteomenetluses.

Asekantsler juhib osakonna tööd ning seisab hea riigi kriminaalpoliitika kujundamise ja elluviimise eest kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse ja karistuse täideviimise valdkonnas. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase (õigusteaduses);
 • vähemalt 3-aastane suurte projektide, valdkonna või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • põhjalikud kriminaalõiguse alased teadmised
 • varasem valdkondlik töökogemus
 • e-teenuste arendamise kogemus
 • koostöö korraldamise kogemus erinevate organisatsioonide ja huvigruppide vahel
 • strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise kogemus
 • rahvusvahelise suhtluse kogemus
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. detsembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).