Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler

Kaitseplaneerimise asekantsleri peamiseks ülesandeks on riigikaitse planeerimine riigikaitse arengukava kaudu ning riigikaitse valdkonna eelarve juhtimine.

Asekantsler juhib riigikaitse planeerimise ja kaitseinvesteeringute osakondade tööd ning oma pädevuse piires nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevuse koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. väga head teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest.

  Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. varasem valdkonnas töötamise kogemus;
2. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
3. väga hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;
4. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Vähemaga rohkem – olulisemad väljakutsed väikeriigi kaitseplaneerimises", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 18.12.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).