Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler

Kaitsevalmiduse asekantsleri peamiseks ülesandeks on Eesti kaitse- ja kriisivalmiduse tõstmine. 

Asekantsler juhib kaitsevalmiduse ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd ning oma pädevuse piires nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Kaitseressursside Ameti, Kaitseliidu ja kultuuripärandi ülesandeid täitva ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevuse koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

  5. väga head teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. varasem valdkonnas töötamise kogemus;
2. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
3. väga hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;
4. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Mida teha olemasolevate võimaluste juures teisiti, et Eesti oleks kaitseks valmis?", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 18.12.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).