Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler

Õiguse ja halduse asekantsleri töö keskmes on kaitseministeeriumi õigusloome protsessi koordineerimine, sh riikliku ja rahvusvahelise õigusloome tagamine vastavalt julgeolekuolukorrale. Asekantsler tegeleb ka riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korraldamise, Eesti julgeoleku ja kaitsepoliitika planeerimise juhtimisega oma vastutusvaldkonnas, rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonidega koostöö koordineerimisega ning vajadusel ministeeriumi esindamisega õiguslikes vaidlustes.

Asekantsler juhib õigusosakonna, julgeoleku- ja haldusosakonna ning dokumendihalduse osakonna tööd ning nende osakondade pädevusse kuuluvaid tegevusi valitsemisala- ja riigiüleselt. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja ja Tulemuste saavutaja. 

Lähiaja eesmärkide saavutamiseks on vaja kriitilise tähtsusega strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise, suhtevõrgustike loomise ja kommunikatsiooni oskusi.

Kandidaadilt eeldame COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist kinnitava tõendi olemasolu.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised õigusloomest, NATO, Euroopa Liidu ning teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga tegelevate ühenduste ja organisatsioonide eesmärkidest, poliitikast ja igapäevasest toimimisest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning Eesti riigikaitse korraldusest;
 • rahvusvahelise koostöö või rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemus (sh soovitavalt Eesti esindamise kogemus);
 • ametkondadevahelise koostöö kogemus;
 • õigusloome, riigikaitse, julgeoleku või välispoliitika valdkonnas töötamise kogemus.
Tööks on vajalik riigisaladuse luba tasemel „Täiesti salajane“.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 4. essee teemal: "Millised on riigikaitse õiguse valdkonna peamised väljakutsed siseriiklikus ja rahvusvahelises vaates? Kuidas neile lahendusi leida?", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 4. aprilliks 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium).