Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseressursside Ameti peadirektor

Kaitseressursside Ameti peadirektori väljakutse on muuta riigikaitsesse panustamine auasjaks ja karjäär riigikaitses atraktiivseks kõigile.

Kaitseressursside Ameti peadirektori vastutusalasse kuulub ajateenistusse ja tegevteenistusse kutsumise ja kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise korraldamine, avalikkuse teadlikkuse tagamine riigikaitse olemusest, Kaitseministeeriumi valitsemialale tervikliku personaliteenuste osutamine ning panustamine oma vastutusvaldkonna õigusraamistiku kujundamisse.

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • õigusliku keskkonna loomine, mis toetab pikaajalisi ja paindlikke karjäärivõimalusi riigikaitses;
 • tõhusa, nüüdisaegse ja professionaalse valitsemisalaülese personaliteenuse tagamine;
 • riigikaitseõpetuse ja ajateenistuse populariseerimine;
 • reservteenistuse sidustamine tööandjate ootustega.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase õigusteaduses;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. eesti keele oskus vähemalt C2 tasemel;
  inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Innovatsiooni vedaja, Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Kandidaadilt eeldame COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist kinnitava tõendi olemasolu.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • vähemalt 5-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • erialased teadmised Kaitseministeeriumi valitsemisala organisatsioonide eesmärkidest, poliitikast ja igapäevasest toimimisest;
 • väga head teadmised julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning sõjalise kaitse korraldusest;
 • ametkondadevahelise koostöö kogemus; 
 • laiapindsete koostööprojektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
 • vene keele oskus vähemalt B1 tasemel.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Kaitseressursside Ameti visioon aastaks 2026", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. septembril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium).