Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Keskkonnaameti peadirektor

Peadirektori peamiseks väljakutseks on hiljuti moodustatud ühendasutuses ühtse meeskonnana keskkonnapoliitika rakendamise ja järelevalve tagamine.

Eeltoodu tulemusel on:

 • ühtlustatud ühendasutuse organisatsioonikultuur ning kujundatud väärtuste- ja inimeste-keskne organisatsioonikultuur ja –juhtimine;
 • kujundatud organisatsioonis kliendikeskne töökultuur ning klientide jaoks selged töö- ja otsustusprotsessid;
 • tõhustatud keskkonnajärelevalvet sh ennetus- ja nõustamistegevust;
 • parandatud keskkonnalubade menetlemise kiirust ja kvaliteeti;
 • aidatud kaasa rohepöörde elluviimisele.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. poliitika rakendamise kogemus;
 2. varasem tööalane kokkupuude keskkonna valdkonnas;
 3. arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat, ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Keskkonnaameti roll keskkonna kaitse ja –järelevalve ning keskkonnateadlikkuse suurendamisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. septembriks 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)