Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler

Asekantsler vastutab rohereformi tervikliku elluviimise koordineerimise ning era- ja avaliku sektori partnerluse arendamise eest rohereformi eesmärkide saavutamiseks. 

Lähiaastate olulisemad väljakutsed on :

 • kliimaseaduse väljatöötamise koordineerimine ja selle rakendamiseks vajalike võimekuste loomine;

 • rohereformi tegevuskava elluviimine;

 • avaliku sektori organisatsioonide süsiniku jalajälje kaardistamise ja vähendamise põhimõtete väljatöötamine;

 • Eesti seisukohtade kujundamine ja esindamine Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärkide kokkuleppimisel. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus.

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • head teadmised avaliku sektori toimimisest ja Euroopa Liidu institutsioonidest;

 • väga head teadmised rohe- ja kliimapoliitika kujundamise põhimõtetest;

 • vähemalt 5-aastane töökogemus keskkonna valdkonnas.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu viie aasta visioon rohereformi asekantslerina Kliimaministeeriumis", essee pikkus kuni 3 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. juulil 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).