Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist, väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja –tegevuse arendamise toetamist ning lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist.

Asekantsleri lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • „Sidusa Eesti arengukava 2021-2030“ elluviimine;
 • Euroopa Sotsiaalfondi lõimumis-, sh kohanemisvaldkonna tegevuste koordineerimine;
 • kohalike omavalitsuste kaasamine lõimumis-, sh kohanemisvaldkonna arendamisse;
 • eesti keele majade regionaalse laienemise kontseptsiooni elluviimine;
 • kohanemist toetavate tegevuste (sh kohanemisprogramm) pakkumine Ukraina sõjapõgenikele.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase);
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
  vene keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tööõnne hoidja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • sisulised teadmised ja töökogemus vastutusvaldkonnas;
 • väga hea arusaam valdkonna strateegia ning poliitika kujundamisest ja elluviimisest;
 • valdkondadevaheliste projektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus.
Eeldame kandidaadilt valmisolekut riigisaladusele juurdepääsu loa taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Asekantsleri võimalused ja väljakutsed valdkondlike eesmärkide saavutamisel ning selle tulemuslikkuse hindamine", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. augustil 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).