Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist, väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamist ning lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist. Asekantsleri ees seisvad olulisemad väljakutsed on „Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“ elluviimine, Euroopa Sotsiaalfondi kohanemis- ja lõimumistegevuste koordineerimine ning kohalike omavalitsuste kaasamine lõimumis-, sh kohanemisvaldkonna arendamisse

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Kõrgharidus;
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
  vene keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. head teadmised ja töökogemus vastutusvaldkonnas;

2. strateegilise planeerimise kogemus;

3. valdkondadevaheliste projektide planeerimise ja juhtimise kogemus;

4. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Ametikohale asumise aeg on 2021. aasta detsembris.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Asekantsleri võimalused ja väljakutsed valdkondlike eesmärkide saavutamisel ning selle tulemuslikkuse hindamine", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juunil 2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi
konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)