Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri põhiülesandeks on põllumajandus-, maaelu- ja maakasutuspoliitika kujundamine ja selle elluviimise koordineerimine. 
Asekantsleri peamiseks väljakutseks on maapiirkonna majandustegevuse, põllumajanduse ja toiduainesektori konkurentsivõime suurendamine, põllumajandustootmise jätkusuutlikkuse ja põllumajanduskeskkonna säästliku kasutamise tagamine, maapiirkonna elukeskkonna arendamine ja piirkondade tasakaalustatud arengule kaasa aitamine.
 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. head teadmised põllumajandus-, maaelu- ja maakasutuspoliitikast;
2. head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Millisena näen olukorda Eesti maapiirkonnas ja minu võimalused selle muutmiseks", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 11.01.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).