Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsler

Digiarengu asekantsler on Eesti digiühiskonna arengusuuna looja ja elluviimise eestvedaja digiriigi arengu, riikliku küberturvalisuse ja side valdkonnas. Asekantsler on riigi IT-juht, kes suunab ja hoogustab digimuutusi ning seisab hea digiriigi korrashoiu eest. Tema sõnadel ja tegudel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Olulisemad väljakutsed/oodatavad tulemused:

 • kiiresti areneva tehnoloogia ning avalike digitaalsete teenuste sidumine inimese ja ettevõtja jaoks selgeks ja efektiivseks;
 • digiriigi uuenduste hoo tõstmine;
 • avalike digiteenuste ja nende juhtimise kvaliteedi tõstmine;
 • digiriigi toimimise ja riikliku küberturvalisuse kindlustamine;                          
 • sideühenduste üle-eestilise hea kättesaadavuse arenguhüppe nügimine;
 • digiühiskonna 2030 visiooni elluviimiseks eri poliitikavaldkondade ühte sammu käima seadmine;
 • riigi IT baasteenuste konsolideerimise edukas elluviimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane IKT valdkonna strateegilise arendamise ja eestvedamise või organisatsiooni juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Edukas kandidaat on mõjus tuleviku kujundaja, väärtuse looja ning innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • oluliste muudatuste algatamise, eestvedamise ning elluviimise kogemus
 • töökogemus nii era- kui avalikus sektoris
 • väga head sisulised teadmised digiteemade hetkeseisust, siseriiklikest ja rahvusvahelistest arengutrendidest
 • oskus korraldada koostööd erinevat organisatsioonide ja huvigruppide vahel, sh rahvusvahelisel tasandil. 
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Eesti digiühiskonna arendamise praeguse hetke 5 kõige olulisemat töösuunda", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. märtsil 2024.a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).