Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

Asekantsleri töö eesmärgiks on panustada Eesti majanduskeskkonna kujundamisse, mis toetab uute ja jätkusuutlike äriideede juurdekasvu, tõstab Eesti ettevõtete positsiooni rahvusvahelises väärtusahelas, on atraktiivne välisinvesteeringutele ning kasvatab Eesti ekspordivõimekust.

Edukas kandidaat armastab väljakutseid, on õpihimuline ja tulemustele orienteeritud eestvedaja, kes innustab ja arendab oma meeskonda. Ta on valmis eesmärgi nimel alati tegema lisapingutuse. Tal on väga head sisulised teadmised majanduse hetkeseisust, siseriiklikest ja rahvusvahelistest arengutrendidest ning oskus korraldada koostööd erinevate asutuste, organisatsioonide, huvigruppide vahel, sh rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. rahvusvahelise koostöö kogemus;

  5. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Väärtuste looja, Innovatsiooni vedaja.

  NB! Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase on nõutud majanduse erialal.

   

   

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. väga hea ülevaade majanduse valdkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui maailmas;
 2. nii avalikus kui erasektoris töötamise kogemus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Eesti majanduse 5 suurimat väljakutset ja kuidas mina neid lahendan", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. märtsil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)