Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegia ja teenuste juhtimise asekantsler

Strateegia ja teenuste juhtimise asekantsleri tegevusvaldkonnad on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning tema valitsemisala teenuste kvaliteedijuhtimine, otseste avalike teenuste arendamine (sh IKT-põhine teenuste juhtimine) ja riskijuhtimise haldus.

Asekantsleri vastutada on ministeeriumi ja valitsemisala strateegialoome koordineerimine, majandusanalüüsi ja -prognooside koostamise tagamine ministeeriumi põhitegevuse valdkondades, eelarvestamine ja finantsarvestus ning Euroopa Liidu ja rahvusvaheline koostöö.

Olulisemad väljakutsed ja oodatavad tulemused:

 • ministeeriumi ja valitsemisala teenuste portfell on korrastatud ja jooksvalt ajakohastatud;
 • toimib teadlik ja juhitud teenuste parendamine – teenused on kasutajale lihtsad;
 • teenused on seostatud riigi strateegilise juhtimise mõõdikutega – teenused on rahastajale arusaadavad;
 • rakendatud on kaasaegset teenuste IKT arhitektuuri, andmemajandust ja disaini;
 • ministeeriumis on juurutatud selge ja arusaadav riskijuhtimine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised ja varasem töökogemus asekantsleri vastutusvaldkonda kuuluvates teemades; 
 • oskus korraldada koostööd erinevate asutuste, organisatsioonide, huvigruppide vahel, sh rahvusvahelisel tasandil; 
 • e-teenuste arenduste juhtimise kogemus;
 • töökogemus nii avalikust kui ka erasektorist.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Minu vaade personaalriigile", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. septembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).