Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Muinsuskaitseameti peadirektor

Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.

Peadirektor juhib ameti tööd ja vastutab selle strateegilise juhtimise, osapoolte kaasamise ning majandustegevuse eest. 

Peadirektori lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • muinsuskaitseameti muutmine kliendikeskseks organisatsiooniks;
 • prioriteetide seadmine valdkonna efektiivseks ja tulemuspõhiseks juhtimiseks;
 • kultuurimälestiste nimekirjade inventuuri läbiviimine;
 • muinsuskaitseseaduse rakendamine ja järelmõju hindamine;
 • Eesti muuseumide pärandihoidlate projekti juhtimine;
 • kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi arendamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetusega kompetentsidel tulemuste saavutaja, väärtuse looja ja tööõnne hoidja.

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tööõnne hoidja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal;
 • strateegilise planeerimise ja teenusedisaini kogemus;
 • varasem tööalane kokkupuude kultuuripärandi või muuseumivaldkonnaga.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Kultuuripärandi valdkonna strateegilised väljakutsed ning minu kui tippjuhi roll muudatuste elluviimisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 26. jaanuaril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).