Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor

PRIA-l on hea IT taristu, suur kliendibaas, tugevatest ekspertidest koosnev meeskond ja suur hulk hallatavat infot. Peadirektori ülesanne on muuta PRIA senisest toetusi jagavast makseagentuurist maaelu digi- ja roheüleminekut toetavaid teenuseid pakkuvaks organisatsiooniks. 

PRIA peadirektori peamised lähiaastate väljakutsed: 
•    andmete väärindamise võimekuse loomine teadmusteenuste pakkumiseks
•    IT arendusvõimekuse kasvatamine, turvaliste ja töökindlate lahenduste arendamine 
•    registrite ja registriteenuste arendamine
•    ühtse kliendihaldussüsteemi rakendamine 
•    proaktiivsete ja mõjusate toetusmeetmete arendamine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head majandusalased teadmised
 • strateegilise juhtimise ja suurte muudatuste elluviimise kogemus viimase viie aasta jooksul
 • ühiskondliku mõjuga teenuste juhtimise ja arendamise kogemus.

Kasuks tulevad:

 • kogemused IT-süsteemide ja registrite arendamisel
 • valdkondlikud teadmised (põllumajandus-, kalandus-, toidu-, maaelu poliitikast).
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. oktoober 2023.a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).