Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler

Asekantsler juhib riigi eelarvepoliitika kujundamist ja rakendamist, et tagada eelarvestrateegia jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Asekantsler vastutab oma valdkonna arendamise, õigusliku keskkonna kujundamise ja rahvusvahelise suhtlemise eest nii Euroopa Liidu kui OECD tasandil.

Olulisemad väljakutsed:

 • Eesti arengut toetava eelarvepoliitika kujundamine;
 • riigieelarve koostamise protsessi ja seotud infosüsteemide uuendamine;
 • riigi rahavoogude juhtimise raamistiku arendamine;
 • aktiivne osalemine eelarvepoliitika kujundamisel EL ja OECD tasandil.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja.

Kandidaadilt ootame asjatundlikkust visiooni loomisel ning selle ellu viimisel, süsteemsust tulemuste saavutamisel ja edukust uuenduste juurutamisel.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised majanduse toimimisest, riigi rahandusest ja riigieelarve koostamise protsessist
 • strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja elluviimise kogemus
 • infosüsteemide arendamise ja juurutamise kogemus
 • rahvusvahelise suhtlemise ja EL alase koostöö kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning võimekus protsesse juhtida.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Riigieelarve koostamine aastal 2029 – minu visioon", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. detsembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).