Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler

Asekantsleril on juhtiv roll riigi maksu- ja tollipoliitika ning finantssektori poliitika kujundamisel ja rakendamisel eesmärgiga tagada Eesti finantsstabiilsus, fiskaalne julgeolek ning ühiskonna toimimiseks vajalike tulude laekumine. Asekantsler vastutab oma valdkonna arengukavade koostamise, õigusliku keskkonna kujundamise ja rahvusvahelise suhtlemise eest nii Euroopa Liidu kui OECD tasandil.

Olulisemad väljakutsed:

 • finantssektori poliitika ja seadusandluse kujundamine arvestades tehnoloogilist arengut ning Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamine;
 • Eesti konkurentsivõimet toetava maksu- ja tollipoliitika kujundamine, tagades ühiskonna toimimiseks vajalike tulude laekumise;
 • aktiivne osalemine maksupoliitika kujundamisel EL ja OECD tasandil;
 • EL ja liikmesriikide finantsstabiilsuse toetamine ning EL Pangandusliidu lõpule viimine;
 • aja- ja asjakohase rahapesu tõkestamise raamistiku loomine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Kandidaadilt ootame asjatundlikkust visiooni loomisel ning selle ellu viimisel, süsteemsust tulemuste saavutamisel ja edukust uuenduste juurutamisel.

   

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised majandusest, rahandusest, maksundusest (sh maksuõigusest), finantspoliitikast ning finantssektori toimimisest ja reguleerimise põhimõtetest;
 • vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
 • strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
 • rahvusvahelise suhtlemise ja EL alase koostöö kogemus;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning võimekus protsesse juhtida.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Eesti finantssektori väljakutsed ja võimalused", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. jaanuaril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).