Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Rahapesu Andmebüroo juht

Rahapesu Andmebüroo on alates jaanuarist 2021 Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest lähtuvalt.

 

Rahapesu Andmebüroo juhi peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on senist tegevusfookust laiendades kujundada organisatsioon maailmatasemel tunnustatud ja innovaatiliseks finantsandmete ja –teabe analüüsikeskuseks, mis jälgib ja analüüsib ettevõtluskeskkonna arenguid, kasutab maksimaalselt olemasolevaid andmeid, rakendab andmehaldusel ja riskianalüüsil põhinevat ennetavat järelevalvemudelit, teeb koostööd teiste uurimis- ja järelevalveasutustega ning arendab edasi asutuse tehnoloogilist võimekust.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
  1. Kõrgharidus;
  2. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus;
  3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
  4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel).

    Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

- rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alane kogemus ja head teadmised vastavatest regulatsioonidest ja standarditest;

- head teadmised andmehaldusest, riskianalüüsist ja/või infosüsteemide toimimisest;

- teadmised haldusmenetlusest, eeskätt seonduvalt riikliku järelevalvega;

- rahvusvahelise suhtlemise kogemus;

- täiendavate võõrkeelte oskus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadi nimetab ametisse viieks aastaks Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
  1. motiveeritud avaldus;
  2. CV;
  3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
  4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 15. märtsil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).