Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu asekantsler

Eestis koonduvad inimesed ja majandustegevus peamiselt suurematesse keskustesse, mis tekitab piirkondlikke erinevusi ettevõtlusaktiivsuses, kõrge lisandväärtusega töökohtade paiknemises ning aeg-ruumilises ligipääsetavuses teenustele. Regionaalarengu tasakaalustamiseks tuleb senisest enam suunata investeeringuid erinevate piirkondade konkurentsivõime ja kohalike omavalitsuste tugevdamisse ning edendada omavalitsuste vahelist koostööd teenuste osutamisel.

Regionaalarengu asekantsleri lähiaastate peamised väljakutsed on:

 • kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine;
 • piirkondliku koostöö edendamine;
 • tuleviku kohaliku omavalitsuse mudeli väljatöötamine; 
 • regionaalse tasakaalu tagamine erinevate poliitikate kujundamisel;
 • regionaal- ja maaelupoliitika järgmise rahastamisperioodi ettevalmistamine.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise kogemus;
 • edukas hajusmeeskondade juhtimise kogemus;
 • muudatuste elluviimise kogemus;
 • head teadmised kohalike omavalitsuste-, maaelu arengu- ja regionaalpoliitikast;
 • head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
Dokumendid palume esitada hiljemalt 16. novembril 2023.a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).