Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna kompetentsikeskus, kujundades ja kindlustades Eesti digiühiskonna alustalasid, sh arendades ja hallates digiriigi tehnoloogilisi platvorme ja tagades riigi küberturvalisuse. 

Peadirektori peamine väljakutse on edukalt ja jätkusuutlikult juhtida Eesti riigi IKT ühe olulisema organisatsiooni asjatundlikku meeskonda ning anda seeläbi oma panus Eesti majanduse arendamisse. Eesti avalik sektor on sõltuv e-lahendustest, mistõttu peavad toimima ja arenema X-tee, ID-kaardi valdkond, eesti.ee ja teised e-riigi baaskomponendid. Riigi infosüsteemide arhitektina on RIA koostöös MKM-iga kaasvastutav, et kogu Eesti infoühiskond areneks. 

Jätkuvalt on oluline hoida Eesti inimeste usku e-lahendustesse. Tagada Eesti küberruumi kaitse ning tõsta ühiskonna teadlikkust küberturbe teemadel.

Töös on palju rahvusvahelist suhtlust ning koostööd teiste riikidega nii küberturbe kui ka infoühiskonna arendamisel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus ja vähemalt 5-aastane töökogemus IKT valdkonnas;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • laiapõhjalised teadmised Eesti e-riigi ja küberturvalisuse olukorrast ning IKT valdkonna suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas 
 • kogemus kliendikesksete teenuste väljaarendamisel
 • erialane erasektori või rahvusvahelise töö kogemus
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Riigi Infosüsteemi Ameti ees seisvad ülesanded muutuval IKT maastikul ning peadirektori roll nende saavutamisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. detsembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).